VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

Úvodní ustanovení a vysvětlení účelu všeobecných obchodních podmínek

 

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též uváděné jen zkratkou „VOP“) platí pro nákup ebooků (elektronických knih), ostatních elektronických produktů, tištěných verzí ebooků či ostatních elektronických produktů a všech dalších fyzických produktů (dále vše souhrnně uváděno jako „produkty“) přes webové rozhraní www.tisictvariradosti.cz. Tento web provozuje PhDr. Jana Kubíčková, IČO 02577704, email: info@tisictvariradosti.cz (kontaktní údaje jsou uvedeny v čl. II VOP).

2. Nákup produktů probíhá na základě Kupní smlouvy uzavírané mezi Prodávajícím a Kupujícím. Proces uzavírání Kupní smlouvy je podrobně popsán v čl. III. VOP. Tyto VOP jsou dokumentem, který je nedílnou součástí Kupní smlouvy a podrobně uvádí a vysvětluje práva a povinnosti obou stran kupní smlouvy, tedy Kupujícího i Prodávajícího. Ujednání, která jsou v Kupní smlouvě odlišná od ustanovení VOP, mají přednost (tedy text Kupní smlouvy je nad textem VOP). VOP řeší i některé další otázky, které s nákupem produktů nebo s užíváním internetových stránek www.tisictvariradosti.cz souvisí.

3. VOP obsahují informace, které potřebujete mít k dispozici ještě před tím, než na webu www.tisictvariradosti.cz vybrané produkty nakoupíte. Prosím, přečtěte si VOP pečlivě a v případě, že k nim budete mít připomínky či dotazy, kontaktujte mě ještě před objednáním produktů. Kontakty naleznete v čl. II. VOP. Tím, že kliknete na tlačítko „Odeslat“, mi totiž dáváte signál, že jste VOP viděli, četli a souhlasíte s takovým průběhem obchodu a spolupráce, jaký zde popisuji.

4. Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce.

5. Ve VOP máte k dispozici všechny podstatné informace. Pro rychlejší orientaci je tu obsah:

Obsah VOP:

I. Úvodní ustanovení a vysvětlení účelu všeobecných obchodních podmínek
II. Důležité pojmy (definice)
III. Objednávka a uzavření Kupní smlouvy
IV. Cena produktů a platba
V. Dodací podmínky
VI. Údaje o funkčnosti digitálního obsahu a jeho součinnosti s hardwarem a softwarem
VII. Odstoupení od Kupní smlouvy
VIII. Záruka, práva z vadného plnění, reklamační řád
IX. Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů
X. Závěrečná ustanovení

 

II.

Důležité pojmy (definice)

 

1. PRODÁVAJÍCÍ

Prodávajícím je: Jana Kubíčková

IČ: 02577704

S místem podnikání: Na ovčáckém 1649/11, Praha 10 Dubeč 10700

Adresa pro vrácení fyzického zboží: Na ovčáckém 1649/11 Praha 10 Dubeč 10700

Zapsaný v živnostenském rejstříku u Městského úřadu v Uhříněvsi

Kontaktní telefon: +420 775 324 907

Adresa pro doručování elektronické pošty: info@tisictvariradosti.cz

Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty.

 

2. KUPUJÍCÍ

Kupující je ten, kdo prostřednictvím webového rozhraní www.tisictvariradosti.cz uzavře s Prodávajícím Kupní smlouvu, a tím koupí některý z produktů uvedených na tomto webovém rozhraní. Kupujícím může být podnikatel (podnikající fyzická osoba - OSVČ anebo právnická osoba, např. s.r.o., akciová společnost nebo provozovatel školského zařízení) anebo spotřebitel.

3. SPOTŘEBITEL

Spotřebitelem se podle zákona rozumí fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání. Pokud jste fyzická osoba a do objednávky uvedete IČO, bude se mít zato, že Kupní smlouvu uzavíráte jako podnikatel, a ne jako spotřebitel.

4. SPOTŘEBITELSKÁ SMLOUVA

Je to Kupní smlouva, ve které jako Kupující vystupuje spotřebitel. Podle platných zákonů je spotřebitel více chráněn než Kupující, který není spotřebitelem. Současně má prodávající i více povinností vůči spotřebiteli než vůči jinému Kupujícímu a je povinen poskytnout spotřebiteli informace stanovené jak občanským zákoníkem, tak zákonem na ochranu spotřebitele. Je-li Kupujícím jiná osoba než spotřebitel, neužijí se ta ustanovení VOP, která slouží výhradně pro ochranu spotřebitele.

5. SMLOUVA UZAVŘENÁ DISTANČNÍM ZPŮSOBEM

Je to taková Kupní smlouva, která je uzavřena prostřednictvím PROSTŘEDKŮ KOMUNIKACE NA DÁLKU, tj. je uzavřena, aniž by se Prodávající a Kupující museli osobně potkat, protože ji uzavírají přes webové rozhraní nebo prostřednictvím mailové komunikace, telefonicky nebo s využitím obdobných komunikačních prostředků. Náklady spojené s použitím prostředků komunikace na dálku (zejména náklady na internetové připojení a telefonní hovory) si hradíte sami a neliší se od běžné sazby účtované vaším operátorem resp. poskytovatelem internetového připojení. Učiněním objednávky výslovně souhlasíte s použitím prostředků komunikace na dálku.

6. ROZHODNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY

Jsou to platné právní předpisy, kterými se řídí vztah mezi Kupujícím a Prodávajícím. Jde zejména o zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „NOZ“) a v případech, kdy je Kupujícím spotřebitel, je to i zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

 

III.

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

1. Kupující objednává produkty přes webové rozhraní, tj. skrze automatický objednávkový systém, odesláním vyplněného objednávkového formuláře.

2. POPIS PRODUKTŮ

Na webovém rozhraní www.tisictvariradosti.cz a případně na dalších webových stránkách, kam budete z www.tisictvariradosti.cz při kliknutí na daný produkt přesměrováni, najdete veškeré naše nabízené produkty s jejich podrobným popisem. Veškeré prezentace produktů uvedené na webovém rozhraní jsou informativního charakteru. Jako Prodávající nejsem povinna uzavřít Kupní smlouvu ohledně těchto produktů. Ustanovení § 1732 odst. 2. NOZ se nepoužije.

3. OBJEDNÁNÍ PRODUKTŮ

Pro objednání produktů přes webové rozhraní slouží objednávkový formulář, kde jako Kupující vyplníte své kontaktní údaje (vaše jméno, příjmení nebo firma, adresa, email, telefonní číslo, u podnikatelů IČ, DIČ), informace o objednávaném produktu (vložením objednávaného produktu do „košíku“ na webovém rozhraní) a zvolíte způsob úhrady.

Pokud produkt objednáváte pro využití ve školském zařízení či centru psychologických služeb a nebudete ho tedy využívat jen pro své domácí účely, je pro vás určena multilicence, kterou při objednávce musíte vybrat. Jedině tak je možné produkt využít při výuce nebo ve své praxi a mohou ho užívat i další psychologové a pedagogové v rámci školského zařízení nebo jiného vzdělávacího subjektu.

Tištěné verze ebooků nebo jiných elektronických produktů je možné objednat pouze tehdy, když je taková nabídka na webovém rozhraní aktivní.

U ebooků nebo jiných elektronických produktů může být potřeba, aby si Kupující sám na vlastní náklady zařídil vytisknutí materiálů.

V případě objednání tištěné verze ebooku nebo jiných fyzických produktů na webovém rozhraní uveďte prosím i svoji doručovací adresu, je-li rozdílná od fakturační adresy, kterou jste uvedli v objednávce a zadejte počet objednávaných kusů.

Před odesláním objednávky vám je umožněno zkontrolovat a měnit údaje vložené do objednávkového formuláře a případně ještě opravit vzniklé chyby a nesrovnalosti. Objednávku odešlete kliknutím na tlačítko „Odeslat“.

O obdržení objednávky vás budu informovat mailem zaslaným na vaši elektronickou adresu, kterou jste zadali v objednávce. Informace o obdržení objednávky je zasílána automaticky. Není-li v potvrzení uvedeno, že objednávku přijímám, zašlu vám informaci o přijetí objednávky v následném mailu. Do okamžiku než je vám doručeno potvrzení o přijetí vaší objednávky, je možné telefonicky nebo mailem (na adresu uvedenou v čl. II. VOP) objednávku zrušit. Doručením potvrzení o přijetí objednávky na vaši elektronickou adresu uvedenou v objednávce je Kupní smlouva uzavřena. Jakékoliv změny uzavřené Kupní smlouvy (včetně zrušení objednávky) jsou poté možné jen na základě dohody se mnou nebo mými spolupracovníky.

V pochybnostech vás mohu kontaktovat za účelem ověření pravosti objednávky a nepodaří-li se pravost objednávky ověřit, má se zato, že objednávka vůbec nebyla podána a takovou objednávkou se nadále nezabývám.

Objednávat produkty přes webové rozhraní nebo emailem je možné 7 dní v týdnu, 24 hodin denně. Upozorňuji však, že výjimečně může dojít k dočasné nedostupnosti webového rozhraní v důsledku nutné údržby webu a nebo v důsledku okolností, za které nedopovídám a které nemohu ovlivnit, jako jsou například výpadky připojení k internetové síti.

V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nebudu moci jako prodávající splnit, zašlu vám jako kupujícímu na vaši e-mailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky prodávajícímu na jeho e-mailovou adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách.

4. Kupní smlouva se uzavírá v českém jazyce. Smlouva se uzavírá v elektronické podobě, tvoří ji vaše objednávka, její přijetí z mé strany a tyto VOP. Smlouvu archivuji v elektronické podobě, není přístupná.

IV.

Cena produktů a platba

1. CENA PRODUKTŮ

U jednotlivých položek produktů je na webovém rozhraní vždy uvedena aktuálně platná cena produktů. Ceny jsou platné po celou dobu, kdy jsou na webovém rozhraní uvedeny. Pokud je uvedena akční cena, je spolu s tím uvedeno i za jakých podmínek a do jaké doby akční cena platí. Ceny produktů jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty.

U ebooků a dalších elektronických produktů vzhledem k jejich charakteru nevznikají žádné náklady na dopravu a ani další náklady spojené s jejich dodáním. Kalkulovaná cena za ebook nebo jiné elektronické produkty uvedená v souhrnu objednávky (tj. předtím než kliknete na tlačítko „Odeslat“) je proto již konečnou cenou.

V případě tištěných verzí ebooků nebo jiných tištěných elektronických produktů a také v případě všech ostatních fyzických produktů nabízených na webovém rozhraní jsou Kupujícímu účtovány náklady spojené s balením a dodáním produktu v částce uvedené na webovém rozhraní, která platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky. Společně s kupní cenou je kupující povinen uhradit prodávajícímu tyto náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši.

Případné slevy z kupní ceny zboží nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se prodávající s kupujícím jinak.

2. Sjednanou kupní cenou je cena uvedená u produktu v okamžiku odeslání vaší objednávky (uvedená v odeslaném objednávkovém formuláři). Pokud by došlo ke zjevné chybě při uvedení ceny na webovém rozhraní (tím je myšlen především překlep, chyba při zadávání ceny) nebo obdobné chybě v procesu uzavírání Kupní smlouvy, pak nejsem povinna vám za takovou zjevně chybnou cenu produkt dodat, a to ani v případě, že došlo k automatickému potvrzení o přijetí objednávky. V případě, že by již došlo z vaší strany i k úhradě této zjevně chybné ceny, jsem oprávněna od Kupní smlouvy odstoupit. Dojde-li ke změně kupní ceny v době mezi odesláním vaší objednávky a jejím potvrzením z mé strany, platí kupní cena platná v okamžiku odeslání objednávky, nedojde-li mezi námi k jiné výslovné dohodě.

Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.

3. Není-li mezi námi výslovně ujednáno jinak, jsem povinna vám produkt dodat až po úplném zaplacení sjednané kupní ceny. Do okamžiku úplného zaplacení kupní ceny zůstává produkt v mém vlastnictví.

4. ZPŮSOB PLATBY

Sjednanou kupní cenu je možné uhradit následujícími způsoby:

- Bezhotovostně bankovním převodem na můj bankovní účet (platba trvá většinou 1 – 2 pracovní dny): pokyny k platbě, v podobě zálohové faktury, obdržíte v emailu potvrzujícím přijetí objednávky. Při platbě, prosím, nezapomeňte uvést příslušný variabilní symbol, aby mohla být platba rychle spárována a produkt co nejdříve dodán.

- Bezhotovostně online platebními kartami VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro (platba se provede ihned).

- Online bankovním převodem prostřednictvím platebního portálu (platba se provede ihned). Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti  ComGate Payments a.s., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti ComGate Payments a.s.. Tyto údaje se mnou uvedená společnost nesdílí a nemám k nim přístup.

V případě platby prostřednictvím platební brány postupuje kupující podle pokynů příslušného poskytovatele elektronických plateb.

V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.

Případné další způsoby platby budou uvedeny na webovém rozhraní nebo mohou být mezi námi výslovně dohodnuty. Kupní cena se hradí v korunách českých. V případě objednávek ze zahraničí se kupní cena hradí v Eurech, případně v jiných měnách, které jsou uvedeny na webovém rozhraní.

5. SPLATNOST KUPNÍ CENY

V případě bezhotovostního převodu je kupní cena splatná do 7 dnů od potvrzení přijetí objednávky (tedy od uzavření Kupní smlouvy). Datum splatnosti je uvedené v pokynech k platbě, v zálohové faktuře. Kupní cena je zaplacena v okamžiku, kdy je příslušná částka připsána na můj bankovní účet. V případě online platby kartou nebo rychlým bankovním převodem je kupní cena splatná bezprostředně po uzavření Kupní smlouvy.

O přijetí platby vám vystavím a na mail uvedený v objednávce zašlu doklad o přijaté platbě a fakturu, která zároveň slouží i jako dodací list a kterou u online platebních metod obdržíte obratem po provedení platby, v ostatních případech do 3 pracovních dnů od přijetí platby.

Ustanovení § 2119 odst. 1 NOZ se nepoužije.

Produkty není možné hradit formou splátkového kalendáře.

Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží včetně nákladů na dodání (jsou-li tyto náklady na dodání vzhledem k charakteru produktu stanoveny), nejdříve však převzetím zboží.

 

V.

Dodací podmínky produktů

1. ZPŮSOB DODÁNÍ PRODUKTU

Při koupi ebooku nebo jiného elektronického produktu bude digitální obsah ve formátu .pdf zaslán po uhrazení kupní ceny na vámi sdělenou emailovou adresu jako příloha mailové zprávy nebo zasláním odkazu v podobě adresy webové stránky, na které je obsah možno stáhnout či otevřít.

Při koupi tištěné verze ebooku nebo jiných tištěných elektronických produktů a také všech ostatních nabízených fyzických produktů bude zásilka s produkty po uhrazení kupní ceny zaslána na vámi zadanou adresu prostřednictvím dopravce zvoleného v objednávkovém formuláři a za cenu poštovného a balného v něm uvedenou.

Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

2. DODACÍ LHŮTA

Délka dodací lhůty závisí na zvoleném způsobu platby a na zvoleném produktu, v případě fyzického produktu i na zvoleném způsobu dopravy.

Je-li platba prováděna běžným bankovním převodem, bude ebook nebo jiný elektronický produkt dodán nejpozději do 3 pracovních dnů poté, kdy bude platba připsána na můj bankovní účet. U platby online platební kartou nebo rychlým online převodem bude ebook nebo jiný elektronický produkt dodán obratem po provedení platby.

Pokud zakoupíte tištěnou verzi ebooku či jiného elektronického produktu nebo ostatní nabízené fyzické produkty, bude zásilka odeslána do 3 pracovních dnů po připsání kupní ceny na můj bankovní účet.

3. NÁKLADY NA DOPRAVU

V případě ebooku nebo jiného elektronického produktu nejsou s ohledem na charakter produktu účtovány žádné náklady na dopravu.

V případě tištěné verze ebooku či jiného elektronického produktu nebo ostatních nabízených fyzických produktů vznikají v souvislosti s dopravou produktu náklady spojené s balením a dodáním zboží. Konkrétní možné způsoby dopravy a jejich cena je uvedena na webovém rozhraní a v objednávkovém formuláři. Tyto informace platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

4. KONTROLA PRODUKTU

Po dodání ebooku či jiného elektronického produktu si prosím co nejdříve zkontrolujte funkčnost a dostupnost obsahu a zjistíte-li nedostatky nebo vady, kontaktujte mě prosím, abych mohla provést nápravu.

U tištěné verze ebooku či jiného elektronického produktu a u ostatních fyzických produktů si prosím co nejdříve po dodání zkontrolujte, zda není produkt poškozený nebo na něm nejsou zjevné vady a zjistíte-li nedostatky nebo vady, kontaktujte mě prosím, abych mohla provést nápravu.

Podrobnosti jsou uvedeny v čl. VIII těchto VOP.

Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.

5. FUNKČNOST DIGITÁLNÍHO OBSAHU

Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měli k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující zejména otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu .pdf (podrobnosti obsahuje čl. VI. VOP).

 

VI.

Údaje o funkčnosti digitálního obsahu a jeho součinnosti s hardwarem a softwarem

1. Digitální obsah (ebook či jiný elektronický produkt) zasílám pouze vám, jako Kupujícímu, na vaši elektronickou adresu, případně zpřístupněním adresy webové stránky, kde je obsah umístěn. Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měli k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu pdf. Obsah stáhnete v internetovém prohlížeči, pokud byl dodán formou zaslání odkazu na webovou stránku. Pro stáhnutí ebooku či jiného elektronického produktu je nezbytné, abyste byli připojeni k síti internet s dostatečnou rychlostí připojení. Neodpovídám za nedostupnost obsahu v případě nefunkčnosti či pomalé rychlosti vašeho internetového připojení. Může se stát, že je obsah krátkodobě dočasně nedostupný v případě údržby dat nebo výpadků serveru. Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

2. Produkty slouží pouze ke vzdělávacím účelům a informačním účelům a jsou vytvořeny s využitím našich znalostí a zkušeností. Jedná se o doporučení a záleží na vašich schopnostech a dalších okolnostech, jaké výsledky s jejich pomocí dosáhnete. Produkty nemohou nahradit osobní konzultaci. Neodpovídáme za váš případný neúspěch v aplikaci postupů, rad a doporučení uvedených v produktech.

3. Digitální obsah (ebooky či jiné elektronické produkty) je chráněn autorským právem, jedná se o autorská díla podle autorského zákona (zákon č.121/2000 Sb.) a není možné jej bez mého výslovného souhlasu dále šířit nebo umožnit jeho užití dalšími osobami.

Zakoupením digitálního obsahu získáváte právo ho užívat pro svou osobní potřebu.

Pokud zakoupíte multilicenci pro školy, centrum psychologických služeb nebo jiné vzdělávací subjekty, získáváte právo užít digitální obsah pro vnitřní potřebu daného zařízení. Jakékoliv další užití digitálního obsahu je možné pouze s mým výslovným souhlasem (§ 12 odst.1 autorského zákona). V rámci tzv. volného užití podle § 30 autorského zákona (tedy užití, ke kterému nepotřebujete můj souhlas) může učitel obsah ebooku využít při vzdělávání v odůvodněné míře a rozsahu odpovídajícím účelu vzdělávání, vždy s uvedením autora a názvu díla. Části digitálního obsahu tak lze využít při vyučování či v rámci práce s dětmi v jiných zařízeních, avšak ne celý produkt. Jinak by to znamenalo nezákonné užití díla (digitálního obsahu) dle § 40 autorského zákona. Mezi nezákonné užití patří také zveřejnění díla na webových stránkách vzdělávacího zařízení nebo webových stránkách jeho učitelů nebo na kterýchkoli jiných webových stránkách. Mezi nezákonné užití patří i případ, kdy byste dali digitální obsah volně ke stažení a dalšímu šíření nebo ho sami dále šířili třetím osobám. Porušení autorských práv může být trestným činem dle § 270 trestního zákoníku (zákon č. 40/2009 Sb. v platném znění). Pokud budete dalším osobám chtít umožnit užití digitálního obsahu, prosím udělejte to pouze zasláním odkazu na naše webové stránky nebo předáním kontaktu na mě.

 

VII.

Odstoupení od kupní smlouvy

1. Spotřebitel má právo podle § 1829 odst. 1 NOZ od uzavřené Kupní smlouvy (týkající se produktů) bez udání důvodu ve lhůtě 14 dní ode dne dodání digitálního produktu v příloze emailu a ve lhůtě 14 dní ode dne doručení fyzického produktu odstoupit. Pokud chcete této možnosti využít, pak musí být v dané 14denní lhůtě pro digitální produkty a 14denní lhůtě pro fyzické produkty odstoupení od Smlouvy odesláno emailem na info@tisictvariradosti.cz nebo odesláno poštou na moji adresu uvedenou v čl. II. VOP. Odstoupení od Smlouvy nemusíte nijak zdůvodňovat.

Odstoupením od Kupní smlouvy se smlouva od počátku ruší a jsem povinna vám vrátit zaplacenou cenu a vy ztrácíte oprávnění používat zaslaný produkt. Dovoluji si vás požádat, abyste v takovém případě ebook či jiný elektronický produkt smazali, a zaslali mi čestné prohlášení o jeho smazání, neboť jeho užívání by pak bylo v rozporu s autorskými právy dle zákona.

Pokud jste Spotřebitel a odstoupíte od Kupní smlouvy, jejímž předmětem byla koupě tištěné verze ebooku či jiných tištěných elektronických produktů nebo fyzických produktů, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy mi tento produkt předejte nebo zašlete zpět na moji adresu uvedenou v čl. II. VOP. Při zasílání zvolte doporučenou zásilku, nezasílejte zásilku na dobírku. Náklady na vrácení produktu nesete sami. Produkt zašlete nepoškozený a neopotřebovaný. Berte prosím na vědomí, že bude-li mi produkt vrácen opotřebený, poškozený, vzniká mi nárok na náhradu újmy tím vzniklé a mám právo si tento nárok jednostranně započíst proti vašemu nároku na vrácení kupní ceny a tedy v takovém případě bych vám vrátila pouze rozdíl mezi kupní cenou a částkou odpovídající vzniklé újmě.

2. Nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Kupní smlouvy vám vrátím peníze, které jsem od vás přijala jako platbu za produkt. Byla-li předmětem koupě tištěná verze ebooku či jiného elektronického produktu nebo jiného fyzického produktu, nejsem povinna vám peníze vrátit dříve než mi produkt předáte zpět a nebo prokážete, že jste mi ho zaslali zpět. Při odstoupení od Kupní smlouvy vám peníze vrátím stejným způsobem, jakým jste je uhradili (tj. např. bankovním převodem), leda byste souhlasili s jiným způsobem platby, se kterým by pro vás nebyly spojeny další náklady.

3. Jako Prodávající jsem oprávněna od Kupní smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení vašich povinností z Kupní smlouvy, zejména v případě, kdy by došlo k neoprávněným zásahům do webového rozhraní, porušení autorských práv a v dalších případech stanovených zákonem nebo těmito VOP. Pokud by z vaší strany jako Kupujícího nedošlo k úhradě kupní ceny ani ve lhůtě 10 dní po splatnosti, Kupní smlouva se uplynutím této lhůty ruší.

4. Od Kupní smlouvy lze kromě případů uvedených v těchto VOP odstoupit v případech stanovených zákonem.

5. Je-li Vám společně s produktem poskytnut dárek, bonus, je darovací smlouva mezi námi uzavřená s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Kupní smlouvy z mojí strany pro podstatné porušení vašich povinností z Kupní smlouvy, pozbývá darovací smlouva na dárek (bonus) účinnost a jste povinni mi poskytnutý dárek nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vrátit. Veškeré dárky a bonusy jsou zasílány či zpřístupněny až po úhradě kupní ceny, není-li na webovém rozhraní uvedeno jinak.

6. Jako prodávající jsem oprávněna odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, nebo když výrobce, dovozce nebo dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží. V takovém případě prodávající bezodkladně informuje kupujícího prostřednictvím e-mailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, popřípadě způsobem určeným kupujícím.

7. Kupující nemůže mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy

- o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,

- o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

- o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu,

- dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,

- dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,

- v dalších případech uvedených v § 1837 občanského zákoníku.

VIII.

Záruka, práva z vadného plnění, reklamační řád

1. Práva vznikající z vadného plnění se řídí platnými právními předpisy, zejména ustanoveními § 2099 až 2112 a § 2165 až 2174 NOZ.

2. Práva ze záruky se řídí zejména ustanoveními § 2113 až 2117 a § 2161 až 2164 NOZ.

3. Jako Prodávající vám odpovídám, že produkt při převzetí nemá vady. Jste-li spotřebitelem, pak v případě, že se vada projeví do 6 měsíců od převzetí, má se za to, že produkt byl vadný již při převzetí. Jste-li spotřebitelem, odpovídám i za to, že se vady nevyskytnou v záruční době, která činí 24 měsíců od převzetí produktu.

4. V případě výskytu vady, kterou nelze odstranit nebo v případě opakovaného výskytu vady po opravě nebo výskytu většího počtu vad máte právo požadovat výměnu produktu za nový anebo od Kupní smlouvy odstoupit. V případě odstranitelné vady na dosud nepoužitém produktu můžete požadovat odstranění vady nebo přiměřenou slevu z kupní ceny a nebo, není-li to neúměrné, požadovat výměnu produktu za nový. V případě, že neodstoupíte od smlouvy nebo neuplatníte právo na dodání nového produktu bez vad nebo výměnu součásti nebo opravu produktu, můžete požadovat přiměřenou slevu. Přiměřenou slevu můžete žádat i v případě, že bych nebyla schopna vám nový produkt bez vad dodat, vyměnit vadnou část nebo produkt opravit, stejně tak i v případě, že bych nezjednala nápravu v přiměřené době nebo že by vám zjednání nápravy působilo značné obtíže.

5. Práva z vadného plnění vám nenáleží, pokud byste před převzetím produktu věděli, že produkt má vadu, anebo byste vadu sami způsobili. Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se nevztahují na opotřebení způsobené jeho užíváním, na vady způsobené nesprávným užíváním produktu, nedodržením návodu, nevhodnou údržbou nebo nesprávným uchováváním.

6. Pokud vám ebook nebo jiný elektronický produkt nebyl dodán v dodací lhůtě, prosím, zkontrolujte nejprve složky „hromadná pošta“ nebo spam. Pokud ani tam ebook či jiný elektronický produkt nenaleznete, uplatněte reklamaci dle následujícího odstavce.

7. Reklamaci u mě uplatněte bez zbytečného odkladu po zjištění vad. Reklamaci můžete uplatnit mailem na elektronickou adresu info@tisictvariradosti.cz nebo zaslat písemně na adresu uvedenou v čl. II VOP. Je-li předmětem reklamace tištěná verze ebooku či jiného elektronického produktu nebo ostatních fyzických produktů, prosím doručte ji poštou či obdobným způsobem na moji adresu uvedenou v čl. II VOP. Uvítám, pokud k reklamaci přiložíte i fakturu či jiný doklad o koupi, popis reklamované závady a návrh řešení reklamace. Reklamaci vyřídím bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů, pokud se výslovně nedohodneme jinak. O uplatnění a vyřízení reklamace vám poskytnu písemné potvrzení.

IX.

Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů

1. Máte-li k uzavřené Kupní smlouvě, jejímu plnění či mojí činnosti nějakou stížnost, kontaktujte mě prosím na adrese uvedené v čl. II. VOP nebo na elektronické adrese info@tisictvariradosti.cz .

2. Podnikám na základě živnostenského oprávnění, kontrolním orgánem je příslušný živnostenský úřad, dohled nad dodržováním předpisů o ochraně spotřebitelů provádí Česká obchodní inspekce. Dodržování předpisů o ochraně osobních údajů dozoruje Úřad pro ochranu osobních údajů. I na tyto orgány se můžete obrátit se svými stížnostmi.

3. Pokud mezi mnou jako prodávajícím a spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz . Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese  http://ec.europa.eu/consumers/odr/ . 

4. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

5. Uvádím, že nejsem vázána žádnými kodexy chování (§ 1826 odst. 1 písm. e) NOZ).

X.

Závěrečná ustanovení

1. Kupní smlouva je uzavírána na dobu určitou, do doby splnění povinností Prodávajícího a Kupujícího ze smlouvy vyplývající.

2. Ochrana osobních údajů je řešena samostatným dokumentem, který naleznete na webovém rozhraní, konkrétně na tomto odkazu https://tisictvariradosti.cz/ochrana-osobnich-udaju/ 

3. Vezměte prosím na vědomí, že jsem oprávněna tyto VOP jednostranně měnit, pro Kupujícího však vždy platí text obchodních podmínek účinný v okamžiku odeslání objednávky.

4. Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy naleznete na webovém rozhraní, konkrétně na tomto odkazu: https://tisictvariradosti.cz/formular-pro-odstoupeni-od-smlouvy/

5. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

6. Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.

7. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webového rozhraní nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání webového rozhraní používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní a užívat webové rozhraní nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.

8. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

9. Tyto VOP jsou účinné od 08.07.2021.